Om Lågøya

Lågøya ble kjøpt opp av Sparebankstiftelsen DNB våren 2022. Sameiet Lågøya driftes av DNT Oslo og Omegn og Oslofjordens Friluftsråd, som sammen har fått i oppdrag å gjøre øya og hyttene tilgjengelig for alle. 

Se oversikt over hytter på øya

Hurtig-lenker

Øyas historie

Tankanlegg?

Historien startet for over hundre år siden, da Norsk Brændselolje kjøpte øya for å bygge et tankanlegg for olje. Anlegget ble i stedet bygget på fastlandet ved Fagerstrand. Øya ble et feriested for ansatte. Norsk Brændselolje ble til Norol, som ble til Statoil, og som igjen ble til Circle K Norge. Men selv om selskapet byttet navn, forble øya de ansattes ferieparadis.

Enkel standard

Rundt om på den drøyt 900 meter lange øya ble det bygd hytter, etter hvert 21 tidstypiske bygg, alle plassert for å gi mest mulig utsikt og privatliv. Det sosiale livet fikk man på øyas samlingsplass, hvor det er lekeapparater og tennisbane. Standarden er like enkel nå som den gang – flere av hyttene har fremdeles utedo, og det er ikke innlagt vann eller strøm.

Unik sikringssak

Alt har sin tid, også det at et selskap har en egen øy for sine ansatte. Planen var å selge arvesølvet hytte for hytte, til høystbydende. Da ville Lågøya fortsatt vært et privat ferieparadis, som så mange av de andre øyene i Oslofjorden. Både DNT Oslo og Omegn og OF har i mange år samarbeidet med Sparebankstiftelsen DNB. Da muligheten for et kjøp bød seg, var det derfor naturlig å ta kontakt med stiftelsen. Prisen endte på 130 millioner kroner, og kjøpet er sannsynligvis den største private sikringssaken i historien. Til sammenligning bevilget staten 30 millioner kroner til kjøp av eiendommer til allmenheten i 2022, for hele landet.

Om Oslofjordens Friluftsråd

Oslofjordens Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan for kommuner og fylkeskommuner rundt Oslofjorden.

Organisasjonen har ansvar for store friområder langs fjorden, og har som hovedoppgave å gjøre strender og andre områder tilgjengelige for alle, fremme friluftslivet og beskytte naturen ved kysten. OF er det største friluftsrådet i Norge, og flere enn 1,6 millioner mennesker bor i OFs medlemskommuner.

Om DNT Oslo og Omegn

DNT Oslo og Omegn er den største medlemsforeningen i Den Norske Turistforening, med over 98.000 medlemmer og flere enn 100 hytter på fjellet, i marka og ved sjøen. DNT Oslo og Omegn ble stiftet i 1868. 

Foreningen jobber med å legge forholdene til rette for at flest mulig skal få gode naturopplevelser, bl.a. gjennom merking og vedlikehold av rutenettet, hyttedrift, organisering av turer og arbeid for vern av friluftsområder.

Naturverdier

Selv om Lågøya har vært et populært feriested, har den blitt skånsomt behandlet. Det er fortsatt store naturverdier der, og øya har en rik natur og viktige biotoper for mange sjeldne arter. Disse må selvsagt tas vare på for fremtiden. I samarbeid med Universitetet i Oslo er det derfor laget en plan for skjøtsel av øya.

Dragehode er en sjelden plante, oppført som sårbar på den norske rødlista. Den finnes i 20 europeiske land, men er på rødlista i 15 av dem, og er i sterk tilbakegang. I Norge er den en ansvarsart, hvilket vil si en art som Norge har et internasjonalt ansvar for å bevare. Planten trives på Lågøya.

Bilder av Lågøya

Øya ligger sentralt i Indre Oslofjord, rett vest for Fagerstrand på Nesodden, i Frogn kommune. Den ca. 900 meter lange øya er 130 dekar stor.